เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท x3 เดือน เยียวยาแรงงานนอกระบบจากพิษ COVID-19

เราไม่ทิ้งกัน.com ตกงาน ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน จะเปิดให้ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ในวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคมนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตามมาตรการที่ 2 การดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 นั้น ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงินเยียวยาดังกล่าว ได้แก่

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน)
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ /แรงงานนอกระบบ) คนที่ไม่มีนายจ้าง เป็นนายตัวเอง
  • ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน) ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถรับเงิน 5,000 บาท ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่ยกเว้นที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ เกษตรกร (กลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว) และผู้ประกันตนมาตรา 33

วิธีลงทะเบียนโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 จากผลกระทบ COVID-19

จากการประกาศมาตรการระยะที่ 2 เรื่องการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการดูแลเยียวยา ‘แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม’ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จำนวน 3 ล้านคน โดยในมาตรการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ นี้ รัฐบาลจะชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

มาตรการระยะที่ 2 เรื่องการดูแลและเยียวยาผลกระทบ

 

4 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

4 ขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

โดยคุณสมบัติของผู้รับเงินเยียวยาที่ต้องมีคือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จาก COVID-19 เนื่องจากการปิดพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ชั่วคราวและการหยุดกิจการของธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานบันเทิง สปา ฟิตเนส เป็นต้น และในส่วนกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้น จะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างโดยแยกเป็น 2 กรณีคือกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน หรือกรณีรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

2. เตรียมหลักฐาน

ในส่วนของการรับเงินชดเชย ผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเยียวยาจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้างเป็นหลักฐานการรับเงิน

3. ลงทะเบียน

ผู้ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยตรง
  • ผ่านธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4. รับเงินเยียวยา

ผู้ประสงค์ขอรับเงินสามารถรับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท 5 วันหลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับเงิน


LOVE - LIKE - SHARE